Algemeen

Algemeen

Voor u als ondernemer is er bij ons genoeg te ondernemen. Wilt u een klantendag organiseren, wellicht een personeelsborrel geven voor een bijzondere gelegenheid of misschien wel een groots opgezet personeelsfeest organiseren.  Kom eens langs om hier over te praten. Maar er is meer: wilt u traditioneel vergaderen of staat u open voor een inspirerende meeting? Wij denken uiteraard met u mee.

Onze Algeme Voorwaarden van kasteel Ophemert worden u op verzoek toegezonden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KASTEEL OPHEMERT

1.      Algemeen

         1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn.

         2. Indien een opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door een tussenpersoon, dan is deze tussenpersoon, indien de met ons tot stand te brengen overeenkomst door de tussenpersoon namens de opdrachtgever wordt ondertekend, jegens ons naast de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, tenzij de tussenpersoon een schriftelijke volmacht overlegt waaruit zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid afdoende blijkt.

2.      Offertes

         1. Onze offertes zijn vrijblijvend, exclusief het gebruik van Bed & Breakfast kasteel Ophemert en exclusief BTW.

         2. Bij akkoordbevinding dienen onze offertes binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend en gedagtekend te worden geretourneerd, tenzij anders vermeld, bij gebreke waarvan zij als vervallen worden beschouwd.

         3. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van een door ons uitgebrachte offerte een nadere offerte vraagt, kan daaraan door ons een kortere aanvaardingstermijn worden verbonden.

         4. De door de opdrachtgever aanvaarde offerte is doorslaggevend voor de aard en de omvang van deze uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

         5. Wanneer de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen wenst, verlangen wij daarvan schriftelijke bevestiging. Voor zover daaruit bijkomende verplichtingen voor ons voortvloeien, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening vàn de opdrachtgever.

         6. Offertes staan 14 dagen in optie; als wij een andere aanvraag ontvangen verplichten wij ons de eerste optiehouder daarover in te lichten. De eerste optiehouder dient dan binnen 24 uur te beslissen.

3.      Aansprakelijkheid van Kasteel Ophemert

         1. De uitsluiting van de aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover wij terzake van het risico, dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding ontvangen.

         2. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van de gasten. Onze opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

         3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, in en om het kasteel, door de opdrachtgever, de gast en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van onze opzet of grove schuld

         4. De opdrachtgever (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart ons volledig terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die de gasten en/of derden jegens ons geldig mochten maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door ons krachtens enige overeenkomst met de opdrachtgever verleende dienst en/of beschikbaar gestelde accommodatie.

4.      Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

         1. De opdrachtgever en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, die voor Kasteel Ophemert en/of enige derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, begaan door de opdrachtgever, de gast, of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn en/of onder hun toezicht staan.

5.      Overmacht

         1. Een tekortkoming kan ons niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Als zodanig worden tenminste, doch niet uitsluitend, de volgende omstandigheden aangemerkt: niet, niet tijdige, of niet behoorlijke nakoming door onze subcontractanten, staking, brand, uitval van verwarmingsinstallatie, noodtoestand, COVID-19, noodweer.

 

6.      Betaling

         1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever te worden voldaan. Wij kunnen te allen tijde van de opdrachtgever verlangen, dat deze aan ons een voorschot voldoet ter hoogte van (een percentage van) de reserverings- of boekingswaarde.

         2. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in het vorige lid is de opdrachtgever aan ons een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand

voor een volledige maand wordt gerekend, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.

3. Indien de opdrachtgever nalatig blijft het volledig verschuldigde bedrag te voldoen dan is de Opdrachtgever een vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 500,00 en voor het overige gefixeerd op 15% van de hoofdsom.

4. De opdrachtgever kan ons niet verplichten tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan wanneer de voorfactuur niet tijdig betaald is.

7.      Annulering

1. In geval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever jegens ons schadeplichtig. Uitgangspunt bij de vaststelling van de schadeloosstelling is het volledige contractbelang, nader te noemen reserveringswaarde. De annulering dient schriftelijk en van datum voorzien te geschieden.

2. De opdrachtgever dient ons tegen het navolgende percentage schadeloos te stellen:

a. 50% bij annulering binnen 6 maanden voor het reserveringstijdstip;

b. 90% bij annulering binnen 3 maand voor het reserveringstijdstip;

c. 100% bij annulering binnen 1 maand voor het reserveringstijdstip;

        één en ander onverminderd het recht op aanvullende schadeloosstelling, indien daartoe gronden aanwezig zijn. Die gronden zijn in ieder geval aanwezig indien wij, door onze voor de betreffende opdracht ingeschakelde subcontractanten, worden gehouden aan onze verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomsten.

3. Indien de opdrachtgever de opdracht om hem moverende redenen op de boekingsdag tijdens de uitvoering van de opdracht beëindigt, is de opdrachtgever naast de vergoeding als bedoeld in het vorige lid onder

c. een aanvullende schadeloosstelling ter hoogte van 20% over de reserveringswaarde verschuldigd.

4. Kasteel Ophemert is te allen tijde bevoegd te annuleren zonder tot betaling gehouden te zijn in geval het karakter van de bijeenkomst anders is dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de opdrachtgever, welke overeenkomst niet gesloten zou zijn indien het werkelijke karakter bekend was geweest.

8.      Bijzondere bepalingen:

1. Uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de door ons ter beschikking te stellen ruimte en overige voorzieningen dient de opdrachtgever schriftelijk ons de definitieve gegevens te verschaffen omtrent het te hanteren tijd- en/of vergaderschema, de vereiste inrichting van de vergader- en/of overige ruimten, de opgave van het aantal deelnemers en zo nodig specifieke aanpassingen voor wat betreft culinaire eisen, bij gebreke waarvan de geaccordeerde offerte voor partijen als bedoeld in artikel 2.4 bindend zal zijn. Afwijkingen zijn nadien slechts nog mogelijk indien één en ander redelijkerwijze door ons valt te organiseren. Voor de verwerking daarvan brengen wij een vast tarief van € 125,- per besteed uur in rekening.

2. Wij zijn gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met de opdrachtgever te beëindigen, wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwingen de opdrachtgever dan wel de klant, dan wel onder hun verantwoordelijkheid vallende derden, de normen van sociaal, fatsoenlijk gedrag overtreden, dan wel zich anderszins zodanig gedragen, dat naar ons redelijk oordeel orde en rust in het bedrijf in de meest ruime zin des woords daardoor dreigt te worden verstoord, zulks onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot nakoming van diens financiële verplichtingen.

        3. Wanneer de eindtijd, als weergegeven in de door de opdrachtgever geaccordeerde offerte, dan wel de schriftelijke opgave als bedoeld in lid 1 wordt overschreden, is de opdrachtgever een extra vergoeding verschuldigd voor die overschrijding, waarbij de extra vergoeding wordt berekend op basis van een uurtarief van € 300,00 excl.

omzetbelasting voor de accommodatie, alsmede een extra uurvergoeding per dienstdoende werknemer.

4. Levende muziek is toegestaan tot 24.00 uur. Het geluidsniveau mag de 90 decibel niet overschrijden.

5. Het afsteken van vuurwerk en het strooien van rozenblaadjes, confetti en rijst is niet toegestaan.

6. Indien de reserveringsperiode in een ander kalenderjaar plaats vindt, zijn wij te zijner tijd gerechtigd om prijswijzigingen door te berekenen.

9.      Geschillen

1. Deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarbij wij partij zijn worden beheerd door het Nederlandse Recht.

2. Behoudens de geschillen, waarvan de Kantonrechter bevoegd is kennis te nemen, worden geschillen ter uitsluitende beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

 

 

 • 14296518221.jpg
 • 14296518170.jpg
 • 14296514190.jpg
 • 14296514283.jpg
 • 14296512350.jpg
 • 14281270660.jpg
 • 14296514324.jpg
 • 14296544180.jpg
 • 14265121901.jpg
 • 14296538580.jpg
 • 14296514221.jpg
 • 14296542520.jpg
 • 14296539730.jpg
 • 14296593250.jpg

Onze klanten zeggen

Andere diensten